Source Texts: Men's/Devotional Head Coverings

Jewish Devotional Head Covering Sources

Shabbat 156b

ומדר"נ בר יצחק נמי אין מזל לישראל דאימיה דר"נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה

Kiddushin 31a

רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי

Mishneh Torah, Hilkhot Tefillah 5:5

תקון המלבישים כיצד? מתקן מלבושיו תחילה ומציין עצמו ומהדר שנאמר "השתחוו לה' בהדרת  קודש".  ולא יעמוד בתחילה
באפונדתו ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים אלא בבתי הרגלים.

Shulhan Arukh 2:4

לא ילך ד' אמות בגלוי הראש (מפני כבוד השכינה) ויבדק נקביו...

No comments:

Post a Comment